Categories

Oprava autoskla

Newsletter

Obchodné podmienky

 

Všeobecne záväzné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky, reklamačný poriadok a podmienky používania.

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi

kupujúcim a spoločnosťou: Jozef Macho A-J- SED , Horné Štitáre 212, 956 03 , (ďalej len

prevádzkovateľ), uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodného domu www.sady-ajsed.sk

(ďalej len obchod).

Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala

elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o

kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky,

spracované systémom obchodu.

Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a

kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

II. Povinnosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude svojim zákazníkom dodávať:

správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania

elektronickej objednávky

tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR

2. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru

vzťahujú, to znamená:

Faktúru - daňový doklad

3. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby pri preprave tovaru nedošlo k jeho poškodeniu, tieto opatrenia

zahŕňajú balenie tovaru a poistenie.

4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť:

za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. kuriérskou službou

za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. kuriérskou službou

prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek

obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

III. Povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci sa zaväzuje:

objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad

tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi

zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania

objednávky

2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.

3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.

IV. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a

náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii

objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito obchodnými podmienkami v

znení platnom v deň odoslania objednávky.

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpnopredajnej zmluvy a sú

považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.

3. Prijatie objednávky prevádzkovateľom je potvrdené e-mailom na adresu udanú zákazníkom pri

registrácii.

4. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.

5. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na

prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 166,-Eur (Jednostošesťdesiatšesť

Eur), žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo

písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za

neplatnú.

6. Prevádzkovateľ je oprávnený pri cene objednávky vyššej ako 166,-Eur (Jednostošesťdesiatšesť Eur)

požadovať od kupujúceho platbu vopred.

7. Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej

odoslania. Kupujúci objednávku môže stornovať telefonicky alebo e-mailom na adresu :

info@sady-ajsed.sk

8. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.

Prevádzkovateľ si môže vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky.

9. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od uzatvorenia

zmluvy v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z. písomným oznámením na e-mailovú adresu:

info@sady-ajsed.sk. O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 48

hodín od obdŕžania odstúpenia. Ak tento e-mail kupujúci neobdrží do tejto stanovenej doby, je jeho

právom a povinnosťou telefonicky alebo e-mailom si tieto informácie vyžiadať.

10. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar prevádzkovateľovi bez závad,

nepoužitý a v pôvodnom balení do 5 dní.

11. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku

preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho do 5 pracovných dní odo

dňa obdŕžania vráteného tovaru. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na

kupujúcim písomne uvedený bankový účet, alebo osobne na prevádzke prevádzkovateľa.

12. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

ak sa realizácia dodania, príp. začiatok alebo pokračovanie plnenia z dôvodov na strane kupujúceho

stane nemožným alebo sa opakovane oneskorí napriek určeniu dodatočnej doby

ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho uvedením falošných,

klamlivých alebo nesprávnych údajov

ak je dôvodné podozrenie, že ide o útok "hackera" alebo podobné prejavy deštrukčnej činnosti alebo

útoku na elektronický obchod www.sady-ajsed.sk

V. Dodacie podmienky a termíny

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie korešpondenčná adresa prijímateľa uvedená kupujúcim v

elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov,

alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim (možnosť výberu pri

zadávaní objednávky) bude tovar pripravený u prevádzkovateľa, kde si ho kupujúci preberie do 5

pracovných dní po výzve e-mailom od prevádzkovateľa obchodu.

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo prvému

dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu. Zvyčajne kurier si preberá objednávky medzi  9:00 - 10:00 hod.  Objednávka vytvorená napríklad 8.00 môže byť odoslaná až nasledujúci deň. Objednávky odosielame len v pracovné dni. 

3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v

plnej výške.

4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu v čo možno najkratšej dobe (typicky do 14 dní) po prijatí

elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, a

kupujúci bude o nej včas informovaný. Nedodanie tovaru do 24 kalendárnych dní, alebo nesúhlas

kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

5. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé

okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré

znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež úradné zásahy a zákazy, zdržanie

spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy len v prípade

mimoriadnych okolností a ozbrojené konflikty. Vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho

predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne

informovať.

6. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru,

alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

Cena bude určená vždy podľa konkrétnych okolností.

VI. Kúpna cena a platby

1. Ceny produktov prezentované v elektronickom obchode www.sady-ajsed.sk sú uvedené v eurách

Sme platci DPH.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb, zmeny peňažných

kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od

výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný

kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.

3. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky alebo osobného prevzatia.

4. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

a) Dobierka

b) Osobný odber . Zákazník objednávku zaplatí vopred na účet predávajúceho  a následne po prijatí pladby si zákazník po dohode príde pre tovar na vopred dohodnuté miesto v Horných Štitároch alebo Nitra, Bratislavská 5.  

c) Bankovým prevodom po dohode s prevádzkovateľom na info@sady-ajsed.sk, po uskutočnení tejto

platby bude zakúpený tovar zaslaný zákazníkovi. V prípade požiadavky na platbu prevodom

počkajte na predfakturu, na ktorej bude účtované aj poštovné. Predfakturu vám pošleme e-mailom.

5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred, predovšetkým pri

takých objednávkach ako je uvedené v čl. IV ods. 5 týchto pravidiel. V prípade odmietnutia zaplatiť

objednávku vopred, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.  

Čas na zaplatenie platby cez účet je 7 dní. Po uplynutí  7 dní objednávka bude zrušená. 

6. Prevádzkovateľ na základe svojej obchodnej stratégie prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany  kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na stránkach prevádzkovateľa v deň objednávky.

7. Platba do Českej Republiky je možná na dobierku alebo prevodom na účet.

A/ Platba na dobierku do Českej Republiky : V pravom hornom rohu e shopu sa nachadzá tlačidlo na prepnutie eura na Českú korunu. Tento kurz je orientačný. Tento kurz zákazník pri objednávke prepne na euro. Podľa zákona používame na premenu peňazí kurz NBS. Zákazník po zadaní objednávky obdrží e mail kde bude informovaný o premene penazí SK/CZ podľa aktuálneho kurzu NBS. Zákazník sa rozhodne či z prepočtom súhlasí alebo nesuhlasí. Súhlas alebo nesúhlas oznámy predajcovi emailom čo najskôr. Najneskôr však do 2 pracovných dní.  Ak zákazník súhlasí, objednávka mu bude odoslaná. Ak nesúhlasí, objednávka bude do 24 hodín stornovaná. 

B/ Platba prevodom na účet Česká Republika:  Riadime sa podľa bodu A ( platba na dobierku).  Ak sa zákazník rozhodne zaplatiť prevodom na účet bez prepočtu NBS ale kurzom na e-shope , môže tam vzniknúť nedoplatok alebo preplatok. Pri nedoplatku zákazník tento rozdiel musí do 7 dní od zadania objednávky doplatiť. Po 7 dňoch bude objednávka stornovaná a peniaze vrátené na účet zákazníka. Pri preplatku do 2 € zostáva tento rozdiel dodavateľovi a budú použité na administratývne úkony.Faktúra bude o tento rozdiel navýšená. Nad 2 eurá bude tento rozdiel vrátený na učet zákazníka do 7 dní.   

VII. Záruka, reklamácie, doklady

1. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru

vzťahujú, to znamená: Faktúru - daňový doklad.

2. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú na Faktúre resp. daňovom

doklade. Ak nie je uvedené inak je záruka 24 mesiacov odo dňa predaja.

3. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe

spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.

4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným

zaobchádzaním. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného

poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých

podmienkach a v rozpore s návodom výrobcu.

5. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu

nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru splnomocnená.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny v systéme.

 

PREHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nákupom alebo telefonickou objednávkou z e-shopu sady-ajsed.sk súhlasíte so zhromažďovaním a použitím Vašich osobných údajov a údajov o Vašich nákupoch.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia nižšie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly v takom prípade sú tieto subjekty tretími stranami.


1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.V prípade nákupu na firmu aj IČO DIČ a IČ-DPH.

2. Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako „kupujúci“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia v e-shope sady-ajsed.sk .

3. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 2.

4. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

6. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v e-shope sady-ajsed.sk v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení. Ďalej má kupujúci právo stiahnuť svoj súhlas o poskytnutí osobných údajov a požiadať prevádzkovateľa o ich bezprostredné zmazanie. Môže tak učiniť prostrednítvom emailu uvedeného v kontaktoch.


Najdete nás i na MALL.SK

Hodnocení obchodu

[1. 12. 2023] Anonymní recenze
Komunikácia
Spolahlivosť
Rýchlosť
Výborná skúsenosť, objednané, zaplatené popredu na účet, dodané včas aj v tomto predvianočnom čase. S pánom predávajúcim prebehla pred kúpou krátka telefonická konzultácia, ochotne všetko vysvetlil.
[28. 7. 2023] Anonymní recenze
Rychlosť a kvalita dodaneho tovaru,spokojný
[21. 5. 2023] Anonymní recenze
Komunikace
Rychlost vyřízení
[16. 12. 2022] Anonymní recenze
rýchle dodanie v kompletnom balení
[15. 7. 2022] Anonymní recenze
video postup
[13. 2. 2022] Anonymní recenze
Tovar na sklade rýchle dodanie
[15. 2. 2021] Anonymní recenze
Veľmi dobre
[26. 10. 2020] Anonymní recenze
Dobrá komunikácia
[17. 10. 2020] Anonymní recenze
rýchle dodanie
eshop bez zbytočných hlúpostí
[10. 9. 2020] Anonymní recenze
Rýchlo